Hoşgeldiniz :
Turkish English German French Arabic Felemenkçe Azerbaijani Bulgarian Chinese (Simplified) Czech Greek Italian Japanese Persian Portuguese Russian Spanish Swedish
Genital Kondilomların Tedavisi
 
Doktor Polat DURSUN Kolposkopi Ankara
Genital Kondilom Sıklığı Ge­ni­tal kon­di­lom­lar 120’den faz­la ti­pi olan hu­man pa­pil­lo­ma vi­rüs (HPV) en­fek­si­yo­nu­nun göz­le gö­rü­le­bi­len lez­yon­la­rı­dır.

Genital Kondilom Sıklığı

Ge­ni­tal kon­di­lom­lar 120’den faz­la ti­pi olan hu­man pa­pil­lo­ma vi­rüs (HPV) en­fek­si­yo­nu­nun göz­le gö­rü­le­bi­len lez­yon­la­rı­dır.1Otuzdan faz­la HPV ti­pi­nin ano­ge­ni­tal böl­ge­ye spe­si­fik ol­du­ğu bi­lin­mek­te­dir.1,2Cin­sel ak­ti­vi­te­si olan ka­dın­la­rın %20 ile %40’ının HPV ile en­fek­te ol­du­ğu tah­min edil­mek­te­dir.3Ano­ge­ni­tal böl­ge­ye spe­si­fik HPV tip­le­ri­nin yak­la­şık 15’i yük­sek risk­li ve­ya on­ko­je­nik ola­rak sı­nıf­lan­dı­rı­lır.

Ge­ni­tal kon­di­lom­la­rın olu­şu­mun­da da­ha çok dü­şük risk­li HPV tip­le­ri rol oy­na­sa da, ay­nı has­ta­da bir­den faz­la HPV ti­pi­nin en­fek­si­yon oluş­tur­ma ola­sı­lı­ğı­nın yük­sek ol­du­ğu unu­tul­ma­ma­lı­dır.

HPV tanı ve tedavisi HPV nin yol açtığı siğil, kanser öncüsü lezyonlar (LSIL,HSIL,ASCUS, ) ve kanserler (serviks kanseri , vulva kanser, vajinal kanser ) tedavisi Ankarada Prof Dr Polat Dursun tarafından başarı ile yapılmaktadır.

 

Risk Faktörleri

Ge­ni­tal kon­di­lom­la­rın in­si­dan­sı­nı et­ki­le­yen baş­lı­ca iki fak­tör yaş ve sek­sü­el dav­ra­nış­tır. Kon­di­lom­lar cin­sel ak­ti­vi­te ile bu­la­şır; cin­sel ak­ti­vi­te­si ol­ma­yan ki­şi­ler­de na­di­ren gö­rü­lür.3Pre­va­lan­sın 18-25 yaş ara­sı cin­sel ak­tif ka­dın­lar­da en faz­la ol­du­ğu bi­lin­mek­te­dir.3,Ka­dın­lar­da pri­mer bu­laş yo­lu va­ji­nal cin­sel iliş­ki­dir. Di­ji­tal-anal, oral-anal ve di­ji­tal-va­ji­nal te­mas ile de vi­rüs bu­la­şa­bi­lir. Anal kon­di­lom­lar vul­var ve­ya pe­ri­ne­al en­fek­si­yon­la­rın ya­yıl­ma­sıy­la ya da anal iliş­ki ile olu­şur.8Cin­sel part­ner sa­yı­sı art­tık­ça en­fek­si­yon ris­ki ar­tar.3Cin­sel yol­la bu­la­şan di­ğer has­ta­lık­lar ve­ya oral her­pes var­lı­ğın­da HPV en­fek­si­yo­nu da­ha sık gö­rül­mek­te­dir.3,4,8Hu­man im­mu­no­def­fi­ci­ency vi­rus (HIV) po­zi­tif ol­gu­lar­da, ay­nı za­man­da ba­ğı­şık­lık sis­te­mi de bas­kı­lan­mış­tır; do­la­yı­sıy­la kon­di­lom­la­ra da­ha da sık rast­la­nır an­cak an­ti­ret­ro­vi­ral te­da­vi alan­lar­da bu ora­nın azal­dı­ğı göz­len­miş­tir.9,10

Ço­cuk­lar­da gö­rü­len ge­ni­tal kon­di­lom­la­rın da­ha çok cin­sel is­tis­ma­ra bağ­lı oluş­tu­ğu dü­şü­nül­mek­te­dir, an­cak ba­zen an­ne­den de ge­çiş söz­ko­nu­su­dur.3HPV ile en­fek­te ge­be ka­dın­lar­da ver­ti­kal ge­çiş hem trans­pla­sen­tal yol­la hem de va­ji­nal do­ğum es­na­sın­da ola­bil­mek­te­dir.3,11HPV ye­ni­do­ğan­da mu­ko­zal, kon­junk­ti­val ve la­rin­ge­al lez­yon­lar oluş­tu­ra­bi­lir. Se­zar­yen ile do­ğum yap­tı­rıl­ma­sı ver­ti­kal ge­çiş ris­ki­ni azalt­ma­mak­ta­dır.12

Kondilom Tedavi Yöntemleri

Ge­ni­tal kon­di­lom­lu has­ta­la­rın %30’un­da hem hü­mo­ral hem de hüc­re­sel im­mü­ni­te­nin et­ki­si ile spon­tan reg­res­yon gö­rü­le­bi­lir.1,13An­cak reg­res­yon vi­rü­sün ta­ma­men te­miz­len­di­ği­ni gös­ter­mez, çün­kü gö­rü­nür lez­yon­lar iyi­leş­tik­ten ay­lar hat­ta yıl­lar son­ra nor­mal epi­tel­yum içe­ri­sin­de vi­ral ge­nom­lar sap­ta­na­bil­mek­te­dir.1

Gö­rü­nür lez­yon­la­rın iyi­leş­me­si, sağ­lam gö­zü­ken do­ku­lar­da vi­rü­sün bu­lun­ma­dı­ğı an­la­mı­na gel­me­ye­ce­ği için, te­da­vi ile HPV en­fek­si­yo­nu­nun era­di­kas­yo­nun­dan zi­ya­de lez­yon­la­rın çı­ka­rıl­ma­sı ya da kim­ya­sal ve­ya fi­zik­sel ola­rak tah­rip edil­me­si amaç­la­nır.1Gü­nü­müz­de bun­la­rın ya­nısı­ra im­mü­no­lo­jik te­da­vi yön­tem­le­ri de mev­cut­tur. An­cak bir te­da­vi yön­te­mi­nin di­ğe­ri­ne üs­tün­lü­ğü gös­te­ri­le­me­miş­tir .1,4,8Kon­di­lom­la­rın bu­lun­du­ğu böl­ge­le­rin özel­lik­le­ri­ne gö­re ter­cih edi­le­cek te­da­vi yön­tem­le­ri fark­lı ola­bi­lir .2

Te­da­vi son­ra­sın­da %30 ile 70 ora­nın­da re­kür­rens iz­le­ne­bil­mek­te­dir.8Ge­ni­tal kon­di­lo­mu olan has­ta­la­rın cin­sel part­ner­le­ri­nin HPV en­fek­si­yo­nu açı­sın­dan de­ğer­len­di­ril­me­si ve te­da­vi edil­me­si has­ta­nın yö­ne­ti­mi açı­sın­dan çok da şart de­ğil­dir çün­kü re­kür­rens­ler­de re­en­fek­si­yo­nun rol oy­na­dı­ğı dü­şü­nül­me­mek­te­dir.2,4

Kim­ya­sal Ajan­lar

Ge­ni­tal kon­di­lom­la­rın te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lan kim­ya­sal ajan­lar po­do­fi­lin, trik­lo­ro­ase­tik asit (TCA) ve 5-flo­ro­ura­sil (5-FU)/ epi­nef­rin jel­dir.3

Po­do­fi­lin

Po­dophy­llum pel­ta­tum eks­tre­si olan po­do­fi­lin, an­ti­mi­to­tik bir ajan olan po­dophy­llo­to­xin içe­rir.4Hüc­re sik­lu­su­nu me­ta­faz­da dur­du­ra­rak hüc­re ölü­mü­ne se­bep olur.4To­pi­kal %25’lik po­do­fi­lin so­lüs­yo­nu tek ajan ola­rak haf­ta­da bir ve­ya iki de­fa kul­la­nıl­dı­ğın­da %20-50 ora­nın­da ba­şa­rı­lı ola­bil­mek­te­dir.14So­lüs­yon sa­de­ce lez­yon üze­ri­ne uy­gu­la­nır; ku­ru­ma­sı bek­le­nir ve da­ha son­ra 6 sa­at geç­me­den yı­ka­nır.8

Öte yan­dan kim­ya­sal ya­nık­la­ra yol aça­ca­ğı için ser­viks, va­jen, üret­ra ve pe­ria­nal böl­ge­ye as­la uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.4Te­ra­to­je­nik et­ki gös­te­re­bi­le­ce­ğin­den po­do­fi­li­nin ge­be­lik­te uy­gu­lan­ma­sı kon­tr­en­di­ke­dir.4Yan et­ki ola­rak ha­fif cilt irri­tas­yo­nu, ba­zen ül­se­ras­yon ve ağ­rı gö­rü­le­bi­lir.8Ge­niş alan­la­ra ve­ya mu­ko­zal yü­zey­le­re ya­pı­lan uy­gu­la­ma­lar­da, ya da cilt üze­rin­de yı­kan­ma­dan uzun sü­re­li bı­ra­kıl­dı­ğın­da bu­lan­tı, kus­ma, ateş, böb­rek yet­mez­li­ği, ile­us, lö­ko­pe­ni, nö­ro­tok­si­si­te gi­bi cid­di sis­te­mik yan et­ki­le­re yol aça­bi­lir.8,15

Po­do­fi­li­ne ben­zer bir ajan olan %0,5’lik po­do­fi­lox (po­dophy­llo­to­xin) has­ta ta­ra­fın­dan ken­di ken­di­ne uy­gu­la­na­bi­lir.8Üç gün bo­yun­ca gün­de iki kez lez­yon üze­ri­ne uy­gu­la­nır; ta­ki­ben 4 gün din­len­di­ri­lir. Bu te­da­vi sik­lu­su lez­yon kay­bo­lun­ca­ya ka­dar 4 ke­re­ye ka­dar tek­rar edi­le­bi­lir.4Uy­gu­la­ma ba­şı­na ilaç mik­ta­rı 0,5 mL’yi, uy­gu­la­ma ala­nı ise 10 cm2’yi geç­me­me­li­dir.8

Trik­lo­ro­ase­tik Asit (TCA) ve­ya Bik­lo­ro­ase­tik Asit (BCA)

%80-90’lık TCA pro­te­in­le­rin ko­agu­las­yo­nu­na yol aça­rak kon­di­lom­la­rı tah­rip eder.8Bik­lo­ro­ase­tik asit de ay­nı şe­kil­de et­ki gös­te­rir. Te­da­vi oran­la­rı ve yan et­ki­ler po­do­fi­lin ile ben­zer­dir. Pa­muk­lu çu­buk ile di­rekt ola­rak lez­yo­nun üze­ri­ne sü­rü­lür. Bu uy­gu­la­ma haf­ta­da 1-3 kez ol­mak üze­re 4-6 haf­ta sü­re ile tek­rar­la­na­bi­lir.4,16Po­do­fi­li­nin ak­si­ne, mu­ko­zal lez­yon­lar­da ve ge­be­lik­te kul­la­nı­la­bi­lir.4,8Uy­gu­la­ma es­na­sın­da et­raf­ta­ki sağ­lam cilt krem ve­ya jel sü­rü­le­rek ko­ru­na­bi­lir.8TCA ile %70 ora­nın­da te­da­vi ba­şa­rı­sı bil­di­ril­miş­tir.17

5-Flo­ro­ura­sil (5-FU)/Epi­nef­rin Jel

FU bir pri­mi­din an­ti­me­ta­bo­li­ti­dir. De­ok­si­uri­di­lik asi­tin me­ti­las­yo­nu­nu en­gel­le­ye­rek DNA sen­te­zi­ni bo­zar; do­la­yı­sıy­la hüc­re ölü­mü­ne yol açar.85-FU ve epi­nef­rin içe­ren jel lez­yon içe­ri­si­ne sı­kı­lır. Haf­ta­da 1 kez ol­mak üze­re 6 haf­ta bo­yun­ca uy­gu­la­na­bi­lir.8Yan et­ki­le­ri ve FDA (Fo­od and Drug Ad­mi­nis­tra­ti­on) onay­lı ol­ma­ma­sı ne­de­niy­le pra­tik­te çok sık kul­la­nıl­ma­mak­ta­dır.4

İm­mü­no­lo­jik Te­da­vi

İm­mü­no­mo­du­la­tör ajan­lar­dan imi­kui­mod ve in­ter­fe­ron-a ge­ni­tal kon­di­lom­la­rın te­da­vi­sin­de kul­la­nıl­mak­ta­dır. Si­ne­ka­te­kin­ler ile ya­pı­lan ça­lış­ma­lar da umut ve­ri­ci­dir.18

İmi­ku­i­mod (Aldara Krem )

İmi­ku­i­mod (Al­da­ra) lo­kal si­to­kin in­dük­si­yo­nu ya­pa­rak im­mün ya­nı­tı po­zi­tif yön­de mo­di­fi­ye eder.4,8,19%5’lik krem şek­lin­de to­pi­kal ola­rak uy­gu­la­nır. Kon­di­lom­la­rın te­da­vi­sin­de %72-84 ora­nın­da et­ki­li­dir; %5-19 ora­nın­da re­kür­rens ge­li­şe­bi­lir.5,15İmi­ku­i­mod te­da­vi­si ile lez­yon ta­ma­men kay­bol­ma­sa bi­le kü­çü­le­bi­lir.8Ge­ni­tal kon­di­lom­lar dı­şın­da vul­var ve anal in­tra­epi­tel­yal ne­op­la­zi­le­rin te­da­vi­sin­de de imi­kui­mod kul­la­nı­la­bil­mek­te­dir.20

İmi­ku­i­mod mu­ko­zal yü­zey­le­re uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.4Krem lez­yon üze­ri­ne uy­gu­la­nır ve 6-10 sa­at son­ra yı­ka­nır.4Ev­de has­ta ta­ra­fın­dan haf­ta­da 3 kez ken­di ken­di­ne sü­rü­le­bi­lir. Uy­gu­la­ma mak­si­mum 16 haf­ta sü­rer.4,8En be­lir­gin yan et­ki­si ha­fif – or­ta de­re­ce­de lo­kal eri­tem oluş­tur­ma­sı­dır.8Sis­te­mik yan et­ki­le­ri yok­tur ve ge­be­lik ka­te­go­ri­si C’dir.4

İn­ter­fe­ron-a

İn­ter­fe­ron-a sis­te­mik ola­rak ve­ya lez­yon içe­ri­si­ne uy­gu­la­na­bi­lir an­cak ano­ge­ni­tal kon­di­lom­la­rın te­da­vi­sin­de Fo­od and Drug Ad­mi­nis­tra­ti­on (FDA) ta­ra­fın­dan onay­lan­ma­mış­tır.8Kli­nik pra­tik­te sık uy­gu­lan­ma­sa da, cer­ra­hi ek­siz­yon ve­ya des­trük­tif te­da­vi­ler son­ra­sın­da lo­kal ve­ya sis­te­mik kul­la­nım ile re­kür­rens­le­rin aza­la­bi­le­ce­ği gös­te­ril­miş­tir.8Ge­be­lik­te kon­tr­en­di­ke­dir.4Sis­te­mik yan et­ki­le­re yol aça­bi­lir; 3 haf­ta­dan uzun sü­ren te­da­vi­ler­de lö­ko­pe­ni ve ka­ra­ci­ğer en­zim­le­rin­de yük­sel­me gö­rü­le­bi­lir.15

Si­ne­ka­te­kin­ler

Si­ne­ka­te­kin­ler (ör­ne­ğin Ve­re­gen), has­ta ta­ra­fın­dan ken­di ken­di­ne to­pi­kal ola­rak uy­gu­la­na­bi­len bit­ki­sel ajan­lar­dır. Si­ne­ka­te­kin­le­rin ak­tif içe­ri­ği olan ku­ne­ka­te­kin, ka­te­kin ve di­ğer ye­şil çay bi­le­şen­le­ri­nin bir ka­rı­şı­mı­dır. Ke­sin ol­ma­mak­la bir­lik­te ka­te­ki­nin an­ti­vi­ral et­ki­si­nin ya­nısı­ra hem an­ti­ok­si­dan hem de im­mü­ni­te­yi güç­len­di­ri­ci et­ki­le­ri ol­du­ğu dü­şü­nül­mek­te­dir.21Ve­re­gen krem gün­de 3 kez tüm lez­yon­lar kay­bo­lun­ca­ya ka­dar ya da mak­si­mum 16 haf­ta sü­re ile ano­ge­ni­tal kon­di­lom­lar üze­ri­ne uy­gu­la­nır. Bu te­da­vi ile re­kür­rens ris­ki %10’dan da­ha az­dır.18Ka­şın­tı, eri­tem, ağ­rı, inf­la­mas­yon ve ül­se­ras­yon gi­bi lo­kal yan et­ki­ler bil­di­ril­miş­tir. Ge­be­lik­te kul­la­nı­mı­na iliş­kin ye­ter­li bil­gi yok­tur. 18 yaş üze­ri er­kek ve ka­dın­lar­da eks­ter­nal ge­ni­tal ve pe­ria­nal kon­di­lom­la­rın te­da­vi­si için kul­la­nı­mı, FDA ta­ra­fın­dan onay­lan­mış­tır.4

Cer­ra­hi Te­da­vi

Ab­la­tif ve­ya ek­siz­yo­nel cer­ra­hi te­da­vi, me­di­kal te­da­vi­ye ya­nıt ver­me­yen ol­gu­lar­da ve­ya cer­ra­hi ola­rak çı­ka­rıl­ma­ya mü­sa­it kon­di­lom­lar­da uy­gu­lan­mak­ta­dır.8Kri­yo­te­ra­pi ve elek­tro­ko­te­ri­zas­yon ofis iş­le­mi ola­rak uy­gu­la­na­bi­lir­ken, la­zer ve ek­siz­yo­nel te­da­vi için ame­li­yat­ha­ne şart­la­rı­na ih­ti­yaç var­dır.

Kri­yo­te­ra­pi

Kri­yo­te­ra­pi iş­le­mi ge­nel­lik­le sı­vı nit­ro­je­nin lez­yon üze­ri­ne püs­kür­tül­me­si ve­ya nit­röz ok­sit ile so­ğu­tul­muş kri­yop­rob­la­rın lez­yon üze­ri­ne uy­gu­lan­ma­sı ile ger­çek­leş­ti­ri­lir.8Bu iş­lem ge­be­lik­te de gü­ven­li bir şe­kil­de kul­la­nı­la­bi­lir.4Uy­gu­la­ma es­na­sın­da ağ­rı ve son­ra­sın­da inf­la­mas­yon yan et­ki ola­rak gö­rü­le­bi­lir. 3 ay içe­ri­sin­de te­da­vi ba­şa­rı­sı %63-92 ola­rak bil­di­ril­miş­tir.8An­cak te­da­vi­den 6 ay son­ra %38-73’e va­ran oran­lar­da re­kür­rens iz­le­ne­bi­lir.15Te­da­vi ba­şa­rı­sız­lı­ğın­da uy­gu­la­ma tek­rar edi­le­bi­lir. Nit­röz ok­sit va­ji­nal lez­yon­lar­da kul­la­nıl­maz an­cak ser­vi­kal lez­yon­lar­da ter­cih edi­lir.8

Elek­tro­ko­te­ri­zas­yon

Fi­zik­sel ab­la­tif yön­tem­ler­den bi­ri de elek­tro­ko­te­ri­zas­yon­dur.3Skar do­ku­su oluş­tu­ra­bi­le­ce­ği için çok ter­cih edi­len bir yön­tem de­ğil­dir. Ay­rı­ca ağ­rı­lı bir iş­lem ol­du­ğun­dan anes­te­zi ge­rek­ti­rir.3

La­zer Te­da­vi­si

Kon­di­lom­lar­da CO2ve­ya NDYag la­zer uy­gu­la­na­bil­mek­te­dir, an­cak ame­li­yat­ha­ne şart­la­rı ve anes­te­zi ge­rek­ti­rir. Kol­pos­ko­pi ile iş­le­min yön­len­di­ril­me­si da­ha ya­rar­lı olur. La­zer ısı ener­jisi­ne dö­nü­şür ve kon­di­lom­la­rın va­po­ri­zas­yo­nu­na yol aça­rak des­trük­tif te­da­vi uy­gu­lar.8Do­ku ha­ra­bi­ye­ti 1 mm’den de­rin ol­ma­ma­lı­dır.8Bi­rin­ci yıl so­nun­da te­da­vi ba­şa­rı­sı %100’e yak­laş­ma­sı­na kar­şın da­ha son­ra %45 ora­nın­da ge­li­şe­bil­mek­te­dir.22En önem­li yan et­ki skar olu­şu­mu ve ağ­rı­dır. De­za­van­ta­jı, ma­li­ye­tin yük­sek ol­ma­sı­dır.

Ek­siz­yo­nel Yön­tem­ler

Bis­tü­ri ya da ma­kas­la ek­siz­yon, anes­te­zi ge­rek­ti­rir ve en­fek­si­yon ve ka­na­ma gi­bi cer­ra­hi risk­ler ta­şır. Üçüncü ay so­nun­da te­da­vi ba­şa­rı­sı %36’dır.22An­cak ek­siz­yon­dan 1 yıl son­ra has­ta­la­rın %19-29’un­da re­kür­rens iz­le­ne­bi­lir.15Lez­yon cilt se­vi­ye­si­ne ka­dar ek­si­ze edi­le­rek di­bi ko­te­ri­ze edi­lir.8Sub­kü­tan ve­ya sub­mu­köz yağ do­ku­su­nun ko­te­ri­zas­yo­nu strik­tür­le­re yol aça­bi­lir.8Bu te­da­vi yön­te­mi­nin avan­ta­jı pa­to­lo­jik ta­nı şan­sı­nın ol­ma­sı­dır.

Ge­be­ler­de do­ğum ka­na­lın­da­ki bü­yük kon­di­lom­lar yu­mu­şak do­ku dis­to­si­si­ne yol aça­bi­lir. Böy­le lez­yon­lar­da ag­re­sif cer­ra­hi te­da­vi ge­re­kir, ya da do­ğum şek­li ola­rak se­zar­yen ter­cih edi­le­bi­lir. Gü­nü­müz­de­ki li­te­ra­tür bil­gi­le­ri­ne gö­re do­ğu­mun iler­le­me­si­ne en­gel ol­ma­yan lez­yon­la­rın var­lı­ğı, ye­ni­do­ğa­na bu­laş­ma ris­ki­ni azalt­mak adı­na se­zar­yen için en­di­kas­yon teş­kil et­mez.12

LE­EP (Lo­op Elec­tro­sur­gi­cal Ex­ci­sio­nal Pro­ce­du­re)

LE­EP, pe­ri­ne­al kon­di­lom­la­rın te­da­vi­sin­de kul­la­nı­la­bi­le­cek yön­tem­ler­den bi­ri­dir.4Ek­siz­yon için la­zer ve­ya elek­tro­ko­agü­las­yon kul­la­nıl­dı­ğın­da olu­şan du­man­da HPV DNA par­ti­kül­le­ri tes­pit edil­me­si­ne rağ­men vi­rüs­le­rin can­lı­lı­ğı­nı ko­ru­yup ko­ru­ma­dı­ğı bi­lin­me­mek­te­dir, an­cak yi­ne de cer­rah­la­rın vi­rüs par­ti­kül­le­ri­nin ge­çi­şi­ni en­gel­le­yen ko­ru­yu­cu mas­ke kul­lan­ma­la­rı öne­ril­mek­te­dir.4İş­lem sı­ra­sın­da anes­te­zi ge­re­kir. Bu te­da­vi yön­te­mi­nin baş­lı­ca yan et­ki­le­ri geç ka­na­ma­lar ve skar olu­şu­mu­dur.4Ser­viks ha­ri­ci lez­yon­lar­da %90-96 ora­nın­da ba­şa­rı bil­di­ril­mek­te­dir.4

Ul­tra­so­nik As­pi­ras­yon

CU­SA (ca­vit­ron ul­tra­so­nic as­pi­ra­tor) kon­di­lom­lu do­ku­yu par­ça­la­ya­rak as­pi­re et­mek için ul­tra­so­nog­ra­fik tek­no­lo­ji­yi kul­la­nır. Epi­tel al­tın­da­ki do­ku­yu ze­de­le­mez an­cak as­pi­re edi­len do­ku­nun pa­to­lo­jik ola­rak in­ce­len­me­si müm­kün ol­ma­ya­bi­lir.23

To­pi­kal An­ti­mik­ro­bi­yal Te­da­vi

Bu amaç­la si­do­fo­vir ve BCG (ba­cil­lus Cal­met­te-Gue­rin) kul­la­nıl­mak­ta­dır an­cak her iki aja­nın da ge­nel ka­bul gör­me­si için da­ha çok ça­lış­ma­la­ra ih­ti­yaç var­dır.24,25

İn­fra­red Ko­agü­las­yon

Bu yön­tem prob içe­ri­sin­den ge­çen in­fra­red ışı­nın fo­kus­lan­ma­sıy­la do­ku ko­agü­las­yo­nu­na ne­den olur. Ano­ge­ni­tal kon­di­lom­la­rın ab­las­yo­nun­da, ay­rı­ca he­mo­ro­id­le­rin te­da­vi­sin­de ve döv­me­le­rin çı­ka­rıl­ma­sın­da ka­bul gör­müş bir uy­gu­la­ma­dır. %82 ora­nın­da ba­şa­rı bil­di­ril­miş­tir.26

Kom­bi­ne Te­da­vi

Kür oran­la­rı­nı art­tır­mak ve re­kür­rens­le­ri ön­le­ye­bil­mek için, des­trük­tif te­da­vi­ler, im­mün mo­dü­la­tör te­da­vi­ler ve cer­ra­hi te­da­vi­le­rin çe­şit­li kom­bi­nas­yon­la­rı kul­la­nı­la­rak ya­pı­lan ça­lış­ma­lar, bun­la­rın tek yön­tem ile te­da­vi­ye üs­tün­lü­ğü­nü gös­te­re­me­miş­tir. An­cak di­renç­li ol­gu­lar­da im­münmo­dü­la­tör ha­ri­ci me­di­kal te­da­vi­ler (ör­ne­ğin TCA) ile bir­lik­te lez­yon­lar içe­ri­si­ne in­ter­fe­ron uy­gu­la­na­bi­lir.16

TE­DA­Vİ SON­RA­SI BA­KIM VE TA­KİP

Te­da­vi­yi ta­ki­ben anal­je­zik­ler, otur­ma ban­yo­la­rı ve ra­hat ça­ma­şır­la­rın ter­cih edil­me­si has­ta­nın ağ­rı­sı­nı azal­tır ve iyi­leş­me­yi hız­lan­dı­rır. Kli­nik iyi­leş­me sağ­la­nın­ca­ya ka­dar cin­sel ak­ti­vi­te kı­sıt­la­nır. İlk kon­trol mu­aye­ne 3-6 ay son­ra­sı­na plan­la­na­bi­lir, da­ha son­ra ise ru­tin ji­ne­ko­lo­jik kon­trol mu­aye­ne prog­ra­mı uy­gu­la­nır. An­cak im­mü­ni­te­si bas­kı­lan­mış ol­gu­lar­da re­kür­rens ris­ki­nin yük­sek ol­ma­sın­dan do­la­yı da­ha sık kon­trol­ler ge­rek­li­dir.

GE­Nİ­TAL KON­Dİ­LOM­LA­RIN ÖN­LEN­ME­Sİ

Ba­ri­yer Yön­tem­ler

Cin­sel iliş­ki es­na­sın­da kul­la­nı­lan kon­dom ve ben­ze­ri ba­ri­yer yön­tem­ler ge­çi­şi azalt­sa da ta­ma­men ön­le­ye­mez.3

HPV Aşı­la­rı

hpv-asisi

HPV en­fek­si­yon­la­rı­nı ön­le­me­ye yö­ne­lik ola­rak iki çe­şit aşı ge­liş­ti­ril­miş­tir:

-Ku­ad­ri­va­lan aşı; HPV tip 6, 11, 16, 18 ’e kar­şı (Gar­da­sil)

-Bi­va­lan aşı; HPV tip 16 ve 18’e kar­şı (Cer­va­rix)

9-26 yaş­lar ara­sın­da uy­gu­lan­ma­sı öne­ri­len bu aşı­lar HPV en­fek­si­yon­la­rı­nın pri­mer ön­le­mesin­de ya­rar­lı­dır; an­cak kon­di­lom te­da­vi­si ya da te­da­vi son­ra­sın­da re­kür­rens­le­rin ön­len­me­si için kul­la­nıl­ma­la­rı de­ney­sel olup gü­nü­müz­de öne­ril­me­mek­te­dir.4,16

 

HPV Nasıl Tedavi Edilir ?

HPV virüsünün şu anda bir ilaç tedavisi yoktur. HPV nin yol çatığı lezyonlar tedavi edilmektedir. HPV siğil yaptı ise siğiller yüksek dereceli hücre çoğalması yaptı ise bu lezyonlar tedavi edilmektedir.

 

HPV Aşısı

HPV alındıktan sonra aşılama yapılabilir fakat aşının içindeki en az bir tipe karşı etkinliğinin olmadığı veya azaldığı bilinmelidir.

 

HPV Belirtileri

siğil dışında hastanın anlayabileeği etkin bir belirtisi yoktur. Siğil varsa doktora gidilmelidir. Smear ve HPV Testi yaparak hpv olup olmadığı anlaşılır.

 

HPV Başlangıcı 

Birden fazla partner varsa HPV nin kimden ve ne zaman alındığının anlaşılması mümkün değildir.

 

HPV DNA testi Ankara 

HPV dna testi smear gibi rahim ağzından alınarak yapılır ve sonuc 1-3 hafta arasında çıkar. Bazı merkezler önce hpv olup olmadığıı testpi eder hpv + ise tipleme yapar. Bazı HPV DNA Testleri ise HPV 16 ve  HPV 18 in de olduğu onkolojik tipleri test eder. 

 

HPV Öpüşerek Geçer mi ?

HPV genel olarak cinsel yolla bulaşır fakat oral ve anal  seks ile de bulaşır. 

 

 HPV Normal Doğuma Engel midir ?

Aktif HPV enfeksiyonu geçiren kadınlarda normal doğum sırasında bebeğin oral florasına bulaşıp larinksdeki ses tellerine hpv bulaşabilir ve nadir görülen ve bebekte laringeal papillomatozis denen bir hastalığa sebep olabilir .Fakt bulaşma oranı düşüktür.

 

Her HPV Enfeksiyonu Kanser Yapar mı ?

Her HPV enfeksiyonu kanserleşmez ama bunun bir uzman tarafından değerlendirilmesi ve takip edilmesi gereklidir.

 

KETEM de Alınan HPV DNA Testinin Pozitif Gelmesi

Sağlık bakanlığı ülkemizde HPV taramasını 35-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir ücretsiz olarak yapmaktadır. KETEM de alınan HPV sonucu pozitif gelen hastalara kolposkopik olarak bakılması gerekmektedir. KETEM ankara da

ketemde alınan HPV sonucu genel olarak 2 hafta içinde çıkar. Aile hekiminize veya HPV testi alınan KETEM e sonucunuzu mutlaka sorunuz.

Eğer onkolojik tip olan HPV 16,18 varsa mutlaka kolposkopi yapılması gerekir.

Kolposkopi ve LEEP, Konizasyon işlemi bu konuda deneyimli doktorlarca yapılmalıdır. Dr Polat Dursun Kolposkopi ve leep konizasyon işlemi konusunda Ankara daki en deneyimli hekimlerden birisidir.

 

Kolposkopi niçin önerilir ve Nasıl Yapılır , Ne kadar Sürer ?

Yüksek riskli HPV enfeksiyonu olan CIN 2, CIN3 (HSIL) tespit edilen hastalarda rahim ağzı kanserine dönüşecek lezyonlar olup olmadığını anlamak için rahim ağzının bir teleskobik kamera yardımı ile 40 kata kadar büyütülerek incelenmesi ve gerekirse biopsi alınması işlemidir. Kolposkopi deneyimli hekimlerce yapılmalıdır aksi takdirde hastanın kanseri atlanabilir ve geç tanı konabilir. Kolposkopi anestezisiz olarak muayene şartlarında yapılır ve süre olarak 15-40 dk arasında sürebilir.

HPV tanı ve tedavisi, ASCUS, HSIL, LSIL tanı ve tedavisi , kolposkopi ve LEEP konizasyon işlemleri Ankara da Prof Dr Polat Dursun tarafından yıllardır başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

HPV nin yol açtığı her tür lezyon Prof Dr Polat Dursun tarafından yıllardır Ankarada başarı ile tedavi edilmektedir. Genital siğil tedavisi Ankarailimizde Prof Dr Polat Dursun tarafından başarıyla tedavi edilmektedir.

HPV Ankara siğil ASCUS LSIL HSIL LEEP 

 

 

 

 

 

KAY­NAK­LAR

1.Ken­nedy CM, Bo­ard­man LA. New ap­pro­ac­hes to ex­ter­nal ge­ni­tal warts and vul­var in­tra­epit­he­li­al ne­op­la­si­a. Clin Obs­tet Gyne­col 2008; 51:518-526.

2. Cen­ters for Di­sea­se Con­trol and Pre­ven­ti­on. Se­xu­ally Trans­mit­ted Di­sea­ses Tre­at­ment Gu­ide­li­nes, 2006. MMWR 2006; 55 (RR-11):1-94.

3. Gall SA. Fe­ma­le ge­ni­tal warts: glo­bal trends and tre­at­ments. In­fect Dis Obs­tet Gyne­col 2001; 9:149-154.

4. Ma­yea­ux EJ, Dun­ton C. Mo­dern ma­na­ge­ment of ex­ter­nal ge­ni­tal warts. Jo­ur­nal of Lo­wer Ge­ni­tal Tract Di­sea­se 2008; 12:185-192.

5. Gun­ter J. Ge­ni­tal and pe­ria­nal warts: new tre­at­ment op­por­tu­ni­ti­es for hu­man pa­pil­lo­ma vi­rus in­fec­ti­on. Am J Obs­tet Gyne­col 2003; 189:S3-S11.

6. Kod­ner CM, Nas­raty S. Ma­na­ge­ment of ge­ni­tal warts. Am Fam Physi­ci­an 2004; 70:2335-2342.

7. Arany I, Rady P, Tyring SK. Al­te­ra­ti­ons in cyto­ki­ne/an­ti­on­co­ge­ne ex­pres­si­ons in skin le­si­ons cau­sed by ‘low risk’ types of hu­man pa­pil­lo­ma­vi­rus. Vi­ral Im­mu­nol 1993; 6:255-265.

8. Bre­en E, Ble­day R. Cond­ylo­ma­ta ac­cu­mi­na­ta. Up­To­Da­te Desk­top 17.3: 2009.

9. Mas­sad LS, Sil­ver­berg MJ, Sprin­ger G, et al. Ef­fect of an­ti­ret­ro­vi­ral the­rapy on the in­ci­den­ce of ge­ni­tal warts and vul­var ne­op­la­si­a among wo­men with the hu­man im­mu­no­def­fi­ci­ency vi­rus. Am J Obs­tet Gyne­col 2004; 190:1241-1248.

10. Min­koff HL, Ei­sen­ber­ger-Ma­tit­ya­hu D, Feld­man J, et al. Pre­va­len­ce and in­ci­den­ce of gyne­co­lo­gic di­sor­ders among wo­men in­fec­ted with hu­man im­mu­no­def­fi­ci­ency vi­rus. Am J Obs­tet Gyne­col 1999; 180:824-836.

11. Pa­ka­ri­an F, Ka­ye J, Ca­son J, et al. Can­cer as­so­cia­ted hu­man pa­pil­lo­ma­vi­ru­ses: pe­ri­na­tal trans­mis­si­on and per­sis­ten­ce. Br J Obs­tet Gyne­col 1994; 101:514-517.

12. Sil­ver­berg MJ, Thor­sen P, Lin­de­berg H, et al. Cond­ylo­ma in preg­nancy is strongly pre­dic­ti­ve of ju­ve­ni­le-on­set re­cur­rent res­pi­ra­tory pa­pil­lo­ma­to­sis. Obs­tet Gyne­col 2003; 101:645-652.

13. Co­le­man N, Bir­ley HD, Ren­ton AM, et al. Im­mu­no­lo­gi­cal events in re­res­sing ge­ni­tal warts. Am J Clin Pat­hol 1994; 102:768-774.

14. Gree­ne I. The­rapy for ge­ni­tal warts. Der­ma­tol Clin 1992; 10:253-267.

15. Wi­ley DJ, Do­ug­las JM, Be­ut­ner K, et al. Ex­ter­nal ge­ni­tal warts: di­ag­no­sis, tre­at­ment and pre­ven­ti­on. Clin In­fect Dis 2002; 35 (suppl 2):S210-224.

16. Ca­ru­si DA, Gar­ner EI­O. Tre­at­ment of vul­var and va­gi­nal warts. Up­To­Da­te Desk­top 17.3: 2009.

17. Ab­dul­lah An, Walz­man M, Wa­de A. Tre­at­ment of ex­ter­nal ge­ni­tal warts com­pa­ring cryot­he­rapy (li­qu­id nit­ro­gen) and trich­lo­ro­ace­tic acid. Sex Transm Dis 1993; 20:344-345.

18. Tat­ti S, Swi­ne­hart JM, Thie­lert C, et al. Si­ne­cat­hec­hins, a de­fi­ned gre­en te­a ex­tract in the tre­at­ment of ex­ter­nal ano­ge­ni­tal warts: a ran­do­mi­zed con­trol­led tri­al. Obs­tet Gyne­col 2008; 111:1371-1379.

19. Ed­wards L, Fe­renczy A, Eron L, et al. Self-ad­mi­nis­tra­ted to­pi­cal 5% imi­qui­mod cre­am for ex­ter­nal ano­ge­ni­tal warts. Arch Der­ma­tol 1998; 134:25-30.

20. Van Se­ters M, van Be­ur­den M, ten Ka­te FJ, et al. Tre­at­ment of vul­var in­tra­epit­he­li­al ne­op­la­si­a with to­pi­cal imi­qui­mod. NEJM 2008; 358:1465-1473.

21. Melt­zer SM, Monk BJ, Te­wa­ri KS. Gre­en te­a ca­tec­hins for tre­at­ment of ex­ter­nal ge­ni­tal warts. Am J Obs­tet Gyne­col 2009; 200:233.e1-7.

22. Maw RD. Tre­at­ment of ano­ge­ni­tal warts. Der­ma­tol Clin 1998; 16:829-834.

23. Ra­der JS, Lea­ke JF, Dil­lon MB, et al. Ul­tra­so­nic sur­gi­cal as­pi­ra­ti­on in the tre­at­ment of vul­var di­sea­se. Obs­tet Gyne­col 1991; 77:573-576.

24. Sno­eck R, Bos­sens M, Pa­rent D, et al. Pha­se II do­ub­le-blind pla­ce­bo-con­trol­led study of the sa­fety and ef­fi­ci­ency of ci­do­fo­vir to­pi­cal gel for the tre­at­ment of pa­ti­ents with hu­man pa­pil­lo­ma­vi­rus in­fec­ti­on. Clin In­fect Dis 2001; 33:597-602.

25. Boh­le A, Butt­ner H, Joc­ham D. Pri­mary tre­at­ment of cond­ylo­ma­ta ac­cu­mi­na­ta with vi­ab­le ba­cil­lus Cal­met­te-Gue­rin. J Urol 2001; 165:834-836.

26. Be­kassy Z, Wes­trom L. In­fra­red co­agu­la­ti­on in the tre­at­ment of cond­ylo­ma ac­cu­mi­na­ta in the fe­ma­le ge­ni­tal tract. Sex Transm Dis 1987; 14:209-212

- See more at: http://polatdursun.com/genital-kondilomlarin-tedavisi/#sthash.QUXZsR2H.dpuf

Duyurular
Anket
Web sitemizi begendiniz mi ?

Evet
Hayir
Yorum Yok
E-Bülten
Yeniliklerden haberdar olabilmek için maillistimize katılın...
Adınız
E-posta Adresiniz
Ekle   Çıkar
Hava Durumu

Ankara

--counter--